english version slovak version

OBČIANSKE ZDRUŽENIE HONKADORI AIKIDO DOJO TRENČÍN
IČO: 42144175


Dňa 9.6.2009 zaregistrovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky HONKADORI AIKIDO DOJO – TRENČÍN ako občianske združenie ktorého cieľom je oboznamovať svojich členov, ale aj záujemcov mimo členskej základne s japonskými bojovými umeniami, predovšetkým s aikido a to najmä prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

1. Aktívnym tréningom aikido.
2. Organizovaním národných a medzinárodných seminárov aikido.
3. Účasťou na seminároch aikido organizovanými inými organizáciami.
4. Zabezpečovaním hosťovania učiteľov aikido z iných organizácií a zo zahraničia.
5. Trénovaním detí s cieľom rozvoja koordinácie pohybov a prvými kontaktmi s aikido.
6. Vzdelávaním trénerov.
7. Oboznamovaním svojich členov cez aikido s kultúrou iných krajín, predovšetkým s kultúrou Japonska.
8. Propagáciou aikido vo verejnosti.

Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom združenia môže byť každý občan, fyzická osoba, ktorý súhlasí so stanovami a cieľmi združenia a ktorý bude konať v súlade s nimi.

V dojo v Trenčíne je vítaný každy, kto sa chce aktívne venovať tréningu aikido, ale aj ten, kto sa chce len viac dozvedieť o tomto japonskom bojovom umení a venovať sa jeho propagácii.

Prvé valné zhromaždenie HONKADORI AIKIDO DOJO – TRENČÍN

Dňa 15.6.2009 sa zišlo prvé valné zhromaždenie novovzniknutého občianskeho združenia HONKADORI AIKIDO DOJO – TRENČÍN. Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 10 zakladajúcich členov ktorí schválili stanovy a vnútorné predpisy združenia a zvolili orgány združenia – Radu združenia a Revízora združenia.

Členmi rady združenia sa stali:
• Martin Mlynár - predseda rady
• Tomáš Švec - podpredseda rady
• Igor Mrva - člen rady
• Michal Malina - člen rady
• Betka Tisovská - členka rady

Revízorom združenia sa stala Katarína Benková
Valné zhromaždenie zároveň odsúhlasilo výšku členského a jeho konštrukciu na sezónu 2008/2009.